کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

رادیو ژونالیزم پیشرفته ۱۹- ۲۰ مارچ ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۲ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۰ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. رشاد احمد شیرآغا قانعسمیر سلطانیخدا یار فخریعبدالله عزیزی احمد رامین یوسفیشازیه شیرزادجاهده ملکپروانه…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷

گزارش تحقیقی پیشرفته این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. نیکبخت علیزاده و سمیع رحمانی حسیبهخدیجه اچکزی وحمیدالله حمیدی شکریه رحمت الله نظریخالد…