کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

رادیو ژونالیزم پیشرفته_کندهار ۱۲_۱۵ مارچ ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن  شرکت کرده بودند. عبدالوسع وصالسید معصوم اغاعبدالوارث نورینصیب الله صابرملنذیر احمد منتظرطاهر خانقدرت الله محمدیهدایت اللهنصیر احمد میرزایی عبدالوسع وصال_رادیو روبینا ۲۰۱۸/۵/۷ https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Wasi-Wesal-.mp3…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ ویدیو ژورنالیزم پیشرفته

۱۲- ۱۶ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز بررای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن شرکت کرده بودند. حسن حکیمیمحمد هارونانوراللهعصمت اللهنصیر احمدرحمت الله یارشاکرالله شاهینرحمت الله تاسلامین الحق عادلضیاءالحق محمد معصوم حکیمی حسن حکیمی [wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/په-کندهار-کي-د-ماشومانو-خوارځواکۍ-پر-زیاتیدو-ده.pdf” width=”100%” height=”600px”…