کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری_مزار شریف ۱۲_ ۱۵ مارچ ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. فروزان احمدیکریمه رسولیالهه رسارحمان شاهضیاالدین…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ رادیو ژورنالیزم پیشرفته

۲۶ فبروری- ۲ مارچ ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای خبرنگاران رادیو نوبهار بلخ برای مدت ۷ روز  دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۲۲ تن  شرکت کرده بود که ۶ تن آن اناث بودند. یما نایل عصمت الله گلثوم ناطقی مریم زهرا عبدالبصیر غفوری صفی…