کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری_ننگرهار ۵ـ۸ مارچ ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. بلال احمد یارضیاالرحمانعبدالحکیمهما_AWNسیاره سلیم_ARTگل ولی زاواکمدینه_AWNهدیه _ AWNمجاهد_رادیو منار بلال احمد…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ خبرنگاری پیشرفته تحقیقی

۱۶- ۲۳ جنوری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۸ روز برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۷ تن شرکت کرده بودند. گلستان تمیم دوست محمد نظری عزیزالله عزیز عطا خان شینواریضیاء الحق ولی صافیجاوید صافی نورآغا حق یار گلستان تمیم – رادیو مزل…