اساسات ژورنالیزم ۴- ۸ اکتوبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۱۰ تن آن از طبقه ذکور بودند. فرشته روهیدبصیر احمد نعیمیمختار احمد امیری عبدالحمید هوتکی وحیدالله آشنا نظیر احمد ریشتنی محمد ظاهر پوپل فضل حبیب هنر هدایت الله کریمیآغا ولی عزیزالرحمن…

اساسات ژورنالیزم ۶- ۱۳ سبتمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۸ تن آن از طبقه ذکور بودند. شگوفه جاوید احمد رشیدیشاهد سرتاج امید سمسور اجمل سروری فضل الله فضلیمحمد حبیبشجاع الدینعبدالله شگوفه تلویزیون کندهار جاوید احمد رشیدی رادیو څانگه شاهد سرتاج…