گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

<p> ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۳۰ می الی ۱ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۱۵ تن خبرنگاران دایر گردید. گزارش اولبادر امیرزیسبحان اللهاسحاقاسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بادر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab </p>