گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان۲۴- ۳۱جولای ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۲۴ الی ۳۱ جولای ۲۰۱۶ به تعداد ۱۴ تن خبرنگاران رادیو  تلوزیون ملی دایر گردید. رمضیه رامز رحمانیملیحه اسلامیعزیزه ایوبیمیرویس هوتکروح الله صدیقاحمد عظیمیشفیع الله حسن خلیلسمیع الله کاموالسمیع الله کاموالناصرشاه سرحدینسرین امرخیلفوزیه آرینعبدالظهور گلزاهگلالی عزیز پورسلیمان دهقانگزارش چاپی۱ گزارش چاپی۲گزارش…

کابل- گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان ۱۷ الی ۲۱ جولای ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۱۷ الی ۲۱ جولای ۲۰۱۶ به تعداد ۶ تن خبرنگاران دایر گردید. سید جعفر رحیمیهیواد رفعتمریم نصرتمینه اسلاماحمد شاه نیکزادحبیب الله سراج سید جعفر رحیمی هیواد رفعت مریم نصرت مینه اسلامhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/gozarash-Meena-.mp3 احمد شاه نیکزادhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ahmad-shah-Nikzad-رادیو-تلویزیون-دعوت.mp3 حبیب الله سراجhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Gozarash-qachaq-Habibullah-Saraj-Radio-Nai.mp3 Previous tab Next tab

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان ۳۱ می- ۲ جون ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۳۱ می الی ۲ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۸ تن خبرنگاران دایر گردید. محمد عظیم روفیغلام حسین الهامفاطمه رضاییبشیر احمد رسولیمحمد افضل مومندفرهاد بیدارحمیدالله امیریمحمد حسیمگزارش اولگزارش دوم محمد عظیم روفی غلام حسین الهام فاطمه رضایی بشیر احمد رسولی محمد افضل…