گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان که از طرف دفتر نی در کندهار با اشتراک ۵ تن از خبرنگاران دایر گردیده بود، در ماه نومبر ۲۰۱۶ به تعداد ۴ گزارش از اشتراک کننده گان این ورکشاپ دریافت گردید. عبدالقادر تکینگزارش ۲گزارش صوتیگزارش صوتی ۲ عبدالقادر تکین[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بې-روزګاره-څوانان-یې-د-ګټي-وټي-ستر-سرچینه-بولي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] گزارش ۲[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/اروپا-ته-رواني-کورنۍ-تر-مرګه-پوري-رسيږي-Copy.pdf” width=”100%”…