گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی مزار شریف به تاریخ ۱ الی ۵ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۱۲ تن خبرنگاران دایر گردید. گزارش اولگزارش دومگزارش سومگزارش چهارم گزارش اول قاچاق جوانان افغان به خارج از مرزهای افغانستانجوانان در هر جامعه نقش سرنوشت ساز و اساسی را بازی می کنند در…