گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی ننگرهار به تاریخ ۲۴ الی ۲۸ جولای برای خبرنگاران دایر گردید. گزارش اولگزارش دوم گزارش اول https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Human-Traffic-Abaseen-Radio.mp3 گزارش دومhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Human-Traffic-Report-Safa-Radio.mp3 Previous tab Next tab