گزارش از فساد ۲۳- ۲۷ اگست ۲۰۱۵

صنف های آمادگی خبرنگاری در داخل رسانه صنف گزارش از فساد  از تاریخ ۲۳  الی ۲۷ اگست برای ۱۰ اشتراک کننده دایر گردید.و درین برنامه آموزشی ۳ تن  قشر اناث و ۷ تن آقایان اشتراک کردند. فریبا آرام حمیده تیموریزینب محسن احمد خالد محبشایق احمدیار رامین فرهمندعصمت الله یزدان پناه محمد فرامرزحسن احمدی علی جاوید…

ویدیو ژورنالیزم ۳۱ جنوری- ۱۱ فبروری

صنف ویدیو ژورنالیزم برای مدت ۱۲ روز برای ۱۱  اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی یک تن  قشر اناث و ۱۰ تن آقایان اشتراک کردند. ام البنین پناهیامید شیرزادصبور زمانیعصمت سلیمانیشرف الدین علمیمحمد اسماعیل صفامحمد نسیم جاهدفایق افغان هرویملک فرهنگباقر حسینینعیم همدرد ام البنین پناهی امید شیرزاد صبور زمانی عصمت سلیمانی شرف الدین علمی…

اساسات ژورنالیزم ۲۰- ۲۸ سبتمبر ۲۰۱۵

صنف اساسات ژورنالیزم  برای مدت ۷ روز و  برای ۱۵ اشتراک کننده دایر گردید. جمعه خان عصمتیعبدالرحمن حکیم زادهکریم منتظریامیر محمد بابر اتوکنسیم نوری عبدالواسیع یوسفیعبدالبصیر پوپل معروف شیرزاد اسدالله طاهری محمد تیموری نصرالله احمدیسید حسن انوری ذکریا بهزاد سید هادی موساوی جمعه خان عصمتی محصل عبدالرحمن حکیم زاده تلویزیون ملی کریم منتظری محصل امیر…

اساسات خبرنگاری ۵- ۹ اپریل ۲۰۱۵

صنف اساسات خبرنگاری  از تاریخ ۵ الی ۹ اپریل برای ۷  اشتراک کننده گان در دفتر نی هرات  دایر گردید. نسیم احمد تنهاحسن احمدی علی حسین حسینیفرهاد کلندریعلی جوادیمسیح یوسفی محمد فرامرز نسیم احمد تنها بنیاد شیخ الاسلام حسن احمدی محصل علی حسین حسینی محصل فرهاد کلندری علی جوادی مسیح یوسفی طلوع اندیشه محمد فرامرز…