ژورنالیزم تحقیقی ۸- ۲۳ می ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دقتر نی; حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۲۶ کارمند رسانه یی رادیو تلویزیون ملی برای ۱۰ روز، روزانه ۲ ساعت در تالار سینمای رادیو تلویزیون ملی توسط استاد عزت الله اکبری و استاد سمیره حمتا دایر گردید. نرگس نوریفوزیه آرین عاقله واسقفریده جاهش سید منیر احمد اقبالجهان زیب مومنداجمل…

ویدیو ژورنالیزم پیشرفته_ ۱۷ اپریل- ۴ می ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای  ۲۰  تن از خبرنگاران رادیو تلویزوین تعلمی و تربیتی  در داخل خود رسانه توسط استادان مجرب دفتر نی برای ۱۰ روز، روزانه ۲ ساعت دایر گردید. مینه روفینازیلا غفوریسویتا شهرزادمحمد یاسین امین صفور امان هاشمیمحمد خان انیس تمیم مزیدیفهیم نیکزاد مصطفی رحیمی…

پروان _ اساسات گزارش نویسی ۱۰- ۱۳ نومبر ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران رادیو جوان برای مدت ۳ روز در ولایت پروان دایر گردید. دراین آموزش به تعداد ۱۰ تن از خبرنگاران شرکت کرده بودند. عزیز رحمان فقیری عبدالواسع حبیبیمحب الله رستمی ادریس محمدیمحمد کاضم دانش حسیب الله محمدیفتح الله بیگزادمحمد سمیع قاسمی محمد سیاف رحیمیعبدالله…

اساسات خبرنگاری- پروان ۱۶- ۲۰ نومبر ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران رادیو دنیا و خبرنگاران ولایت پروان  برای مدت ۵ روز در ولایت پروان  دایر گردید. دراین آموزش به تعداد ۲۰ تن از خبرنگاران که ۳ تن آن طبقه اناث و ۱۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. حسیبه حبیبیپلوشه قسیمیعاقله…

اساسات خبرنگاری ۶- ۱۶ مارچ ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۷ تن از خبرنگاران  ریاست تربیت بدنی به مدت ۱۰ روز در داخل ریاست مطبوعات ریاست تربیت بدنی  دایر گردید. این آموزش توسط استادان مسلکی دفتر نی دایر گردید. مژده روفیعبید الله ظاهر امینمحمد عزیز ایوب فضلینور محمد بختیاریاحمد رامین سیدعجب نور سیرمحمد…

اساسات ژورنالیزم ۱۷- ۲۱ جنوری ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای  مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۲۶  تن شرکت کرده بودند. نازیلاتورپیکیلیلماطیبه بیگزادرویاروهینافرسدونعبدالرقیبمحمد خالدشریف الرحمنعبداللهمصطفیاجمیرمحمد اسماعیلفهیماحمد توفیقاحمداللهتیمور شاهصفت اللهفضل خالدغلام سرورعصمت اللهنجیب اللهتمیمعبدالمجیبفضل حقغلام ایشان نازیلا تورپیکی لیلما طیبه بیگزاد رویا روهینا فرسدون عبدالرقیب محمد خالد شریف الرحمن عبدالله…

اساسات ژورنالیزم ۱۳- ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای  مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۶  تن شرکت کرده بودند. سپوژمی خوشحالعارف الرحمنعبدالباری نقیب الرحمن روشن سپوژمی رادیو تلواسه خوشحال- رادیو تلواسه عارف الرحمن-رادیو تلواسه عبدالباری-رادیو تلواسه نقیب الرحمن -رادیو تلواسه روشن – رادیو تلواسه Previous tab Next…

اساسات ژورنالیزم ۵- ۱۶ جولای ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۳ تن از خبرنگاران رادیوی جوش به مدت ۱۱ روز  دایر گردید. مصطفی عمرانمحمد علی رحیمیغلام صدیق رسولی مصطفی عمران رادیو جوش محمد علی رحیمی رادیو جوش غلام صدیق رسولی رادیو جوش Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری در رسانه ۱۹اکتوبر- ۳ نومبر ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران روزنامه های دولتی برای مدت ۱۰ روز در داخل دفتر روزنامه وطنداران دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن از خبرنگاران که ۱۱ تن آن طبقه اناث بودند شرکت کرده بودند. روزنامه های دولتی افغانستاننفیسه یعقوبینفیسه یعقوبییلدا بلوچمحمد رفیق قادرینیک…