اساسات ژورنالیزم ۷- ۱۱ جون ۲۰۱۵

صنف های آمادگی خبرنگاری در داخل رسانه این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹  تن  که ۷ تن آن از طبقه اناث و ۲ تن آن از طبقه ذکور بود شرکت کرده بودند. کبرا اکبری نادیه ساداتزهرا اکبری رویا…