کورس کوتاه مدت پیشرفته تولید بسته های رادیویی

این آموزش از تاریخ ۱۷-۲۸ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( کندهار ) برای ۶ تن خبرنگاران رادیو سانګه در داخل خودی رادیو سانګه دایر گرددید . محمد فردوس فردوسیعبدالقدیر تکینمنیر احمد کاکرمحمد شاهمحمد حکیم آرینعبدالباری امیدی گزارش صوتی محمد فردوس فردوسیپهکندهارکیمعلولینپهرنګارنګلوبوبوختدی،خودباسکیټباللوبډلهئۍډیرهدپاموړده. دکندهارښارپهعینوښارګوټیکیهرهورځیوشمیرمعلولیندباسکیټباللوبیلپارهراټولیږی.دویپهعینوښارګوټیکیدباسکیټبالیومجهزلوبغالیلری،چیدکاراوټولنیزوچاروریاستاړونددافغانمعلولینودټولنیپهمرکزکیواقعدیدکندهاردمعلولینوباسکیټباللوبډله۱۶غړیلریچی۱۲ئیدمعلولینوپهمنتخبهلوبډلهکینیولکیږی.دکندهاردمعلولینودباسکیتباللوبډلیکفتان حمیدالله واییچیددغیلوبدلی۲کالهکیژیچیجوړهسویدههغهوایی،چیدغهلوبغالیورتهد ICRC اوافغانمعلولینوټولنیلهخواجوړسویاوهرمعلولکولایسیچیتمریناولوبهپکښیوکړی.…