کورس های کوتاه مدت پیشرفته

این آموزش از تاریخ ۱۰-۲۱ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( مزار ) برای ۹ تن خبرنگاران تلویزیون اریانا بلخ در داخل خود تلویزیون اریانا بلخ دایر گرددید . عبدالحمیدریحانه رسولیسلسله امامزادهوحیده فیضیمحمد منصور مرادینجیب فریادنصار احمد فایقولید صدیقی عبدالحمید ریحانه رسولی سلسله امامزاده وحیده فیضی محمد…