کورس کوتاه مدت پیشرفته قانون رسانه ها

این آموزش از تاریخ ۱۷-۱۹ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( ننگرهار ) برای ۷ تن خبرنگاران رادیو مزمل در داخل خودی رادیو مزمل دایر گرددید . محمد دین احمدعزیز الله عزیزادریس شگیوالهارون هلالذکریا همتگلزاده سنگرگلستان تمیمگزارش صوتی محمد دین احمد عزیز الله عزیز ادریس شگیوال هارون…