له پاکستان سره پر کرښه کمزور کنټرول؛کندهار ته پاکستانی خوراکی توکی له صحی سند پرته راوړل کیـږی۲۰۱۸/۴/۱۸

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/کندهار-ته-پاکستاني-خوراکي-توکي-له-صحي-سند-پرته-دوهمه-سټوري-راوړل-کېـږي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]