برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  29و 30  نومبر 2020  برای خبرنگاران ولایت کاپیسا به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو بهار

رادیو صدای نجراب

رادیو صدای نجراب

رادیو صدای رسالت

رادیو صدای نجراب

هفته نامه صاحب دیلین

هفته نامه صاحب دیلین

رادیو بهار

هفته نامه کنجکاو

هفته نامه کنجکاو

هفته نامه عصر تمدن

هفته نامه کاپیسا

رادیو تلویزیون ملی

رادیو تلویزیون ملی

عصر پرس

عصر پرس