برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  29و 30  نومبر 2020  برای خبرنگاران ولایت کاپیسا به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو بهار

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/حزب-الله-روحانی20201205.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو صدای نجراب

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/سعدالله-صالحی-کاپیسا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو صدای نجراب

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/سعدالله-صالحی-2-کاپیسا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو صدای رسالت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/نقیب-عالمی20201130.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو صدای نجراب

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/فرشته-سدید20210207.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هفته نامه صاحب دیلین

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/فرزاد-بهاور-خموش20210304.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هفته نامه صاحب دیلین

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/فرزاد-بهاور-خموش20210309.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو بهار

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/شایسته-کاپیسا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هفته نامه کنجکاو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/محمد-یاسر-عطایی20201204.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هفته نامه کنجکاو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/منیب-الرحمن-جهیر20201201.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هفته نامه عصر تمدن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/آقابچه-شیدا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هفته نامه کاپیسا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/20210307متین-وفا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو تلویزیون ملی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/صفی-الله-ساویز20210304.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو تلویزیون ملی

عصر پرس

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/فرهاد-بهروز.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عصر پرس

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/فرهاد-بهروز2-کاپیسا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]