برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  25و 26  نومبر 2020  برای خبرنگاران ولایت پنجشیر به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو خرسان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/عبدالباسط-امیری20210127.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو خراسان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/نورخدا-فانوس20210120.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو خراسان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/لطف-الرحمن-رحیمی-20201210.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو خراسان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/بریالی-بهادر-پنجشیر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو خراسان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/20201203احمد-ساحل-آرمان..pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو کچکن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/عبدالواسع-الماس20201202.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو کچکن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/لیدا-فیضی20201211.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو تلویزیون ملی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/مریم-امیری20210217.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]