برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  25و 26  نومبر 2020  برای خبرنگاران ولایت پنجشیر به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو خرسان

رادیو خراسان

رادیو خراسان

رادیو خراسان

رادیو خراسان

رادیو کچکن

رادیو کچکن

رادیو تلویزیون ملی