برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  23و 24  نومبر 2020  برای خبرنگاران ولایت پروان به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است