برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  9و 10  دسمبر 2020  برای خبرنگاران ولایت هرات به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

آژانس خبری نشانه

تلویزیون ناب

مجمله بینا و کانال هوا

تلویزیون ناب