برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  9و 10  دسمبر 2020  برای خبرنگاران ولایت هرات به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

آژانس خبری نشانه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/عاطفه-غفوری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون ناب

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/هرات-عبدالعزیز-احمدی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مجمله بینا و کانال هوا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/صالحه-رحمتی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون ناب