برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  ۱۶و ۱۷  دسمبر 2020  برای خبرنگاران ولایت بغلان به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو تلویزیون ملی

رادیو ارزو

رادیو ثنا

رادیو پیمان

تلویزیون ملی

هفته نامه سلسله

رادیو بغلان

تلویزیون هیواد