برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ   14و 15 مارچ 2021  برای خبرنگاران ولایت بلخ به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو تلویزیون ملی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/نسرین.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اژانس خبری باختر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/فرید-فیصل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو بانو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/دریا-روفی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون ستاره شهر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/نقیب-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون رهنورد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/کاوه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو رهنورد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/ذبیع-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو سلام وطن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/محبوبه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون ازاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/نیلوفر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون 24 افغانستان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/Jawid-Haydari-Balkh-2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون 24 افغانستان