برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ 12 و 13  جنوری 2021  برای خبرنگاران ولایت هلمند به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Muhmmad-Wail-Alfat.docx1_.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Enayatullah-Rezwan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Niamatullah-Himat-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Ahmadullah-Haqmel.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/farid-ahmad-zhman.docx1_.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Farzana-sadat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Hawa-fazyia.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Hamedi-Ahmadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]