برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  23 و 24  فبروری 2021  برای خبرنگاران ولایت هرات به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است