برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  23 و 24  فبروری 2021  برای خبرنگاران ولایت هرات به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو مژده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/Report-of-Alem-Khatiby.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو سحر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/Depression-after-Corona-Lala.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

روزنامه اتفاق اسلام

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/Report-of-Jan-Ali-Saadat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

روزنامه اتفاق اسلام

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/Doc1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو فریاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/Azita-Qaderi-Report-Text.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون میهن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/Report-of-Rustam-Ahmadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]