برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ 19 و 20  جنوری 2021  برای خبرنگاران ولایت جوزجان به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/فلورانس.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/حنیف.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/سمیرا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/روح-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Zikrullah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/محبوب-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/مریم.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/مدیحه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/سمیع-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/احمد-مسیح.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/Nasir-Ahmad.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]