برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ   9و 10  مارچ 2021  برای خبرنگاران ولایت کابل به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

ماهنامه عصا

رادیو تلویزیون ملی

اژانس خبری باختر

مجله حمایت

رادیو نی

خبرنگار ازاد

ماهنامه عصا

رادیو تلویزیون شمشاد

تلویزیون 11

تلویزیون 11