برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ   9و 10  مارچ 2021  برای خبرنگاران ولایت کابل به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

ماهنامه عصا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/صنم-رستمی20210401.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو تلویزیون ملی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/رخسار-خیری20210316.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اژانس خبری باختر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/زحل-رحیمی20210324.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مجله حمایت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/20210317ذبیحه-نوری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو نی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/معشوق-احمد-منگل-2021324.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خبرنگار ازاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/منصور-رضایی20210503.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ماهنامه عصا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/شکیلا-شهیر20210401.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو تلویزیون شمشاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/زمان-سهیل20210318.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون 11

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/ادریس-ابوی20210324.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون 11

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/حسن-رسولی20210429.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]