برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  11و 12 اپریل 2021  برای خبرنگاران ولایت کابل به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

Payk

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/بلال-خداداد20210612.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Payk

Khurshid TV

ATN

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/20210415احسان-الله-مومند.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ASA Monthly

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/ماه-جبین-سالار-20210502-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Killid

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/جمشید-مجددی20210421.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Bano TV

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/20210511نیلوفر-سادات.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Salam Watandar

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/202100509پلوشه-عظیم.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Salam Watandar

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/عمران-رحیمی20210517.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Sabawon Radio

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/حلیمه-کریمی-20210424-2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ASA Monthly

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/05/سید-سرور-هاشمی20210421.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]