برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  11و 12 اپریل 2021  برای خبرنگاران ولایت کابل به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است