برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  16و 17  فبروری 2021  برای خبرنگاران ولایت کندهار برای بار دوم به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است