برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  16و 17  فبروری 2021  برای خبرنگاران ولایت کندهار برای بار دوم به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو زما

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/محمد-نسیم-حمیدی_1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رسانه یاران

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/فضل-الله-فضلی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/قدرت-الله-سلطانی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو زما

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/نګینه-ناصری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون ژوندون

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/جمشید-ځواب.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو نری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/Mohibullah-khpalwak.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو نری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/محمدصادق-سحر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/صدیق-الله-احسان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو زما

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/Said-Omid-Saidi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو زما

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/نادیه-ناصری_1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو زما

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/03/سید-ستار-محتابی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]