برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  13و 14  دسمبر 2020  برای خبرنگاران ولایت کندهار به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

بریالی فیضی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/قندهار-بریالی-فیضی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بریالی فیضی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/2بریالی-فیضی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد شفیع عمری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/Mohammad-Shafi-Omari-قندهار.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عبدالقهار هاشمی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/قهار-هاشمی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شمس عمری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/شمس-عمری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد خان منندوی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/محمود-خان-منندوی2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد خان منندوی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/محمود-خان-منندوی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مینه صمیمی

قدریه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/قدریه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نیلوفر محبت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/نيلوفر-محبت.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سمیع الله پوپل

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/سميع-الله-پوپل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

احسان الله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/احسان-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

احسان الله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/احسان-الله2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]