برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ   24و 25  مارچ 2021  برای خبرنگاران ولایت کندز به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو نان اف ام

رادیو رویان

رادیو سلام وطندار

رادیو چراغ

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/حفیظ-الله-Kunduz.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو کندز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/Sayed-mohib.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو کندز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/صدیق-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو تلویزیون ملی

رادیو تلویزیون ملی

تلویزیون اورانوس

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/حامدالله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو کندز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/احسان-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون روشنایی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/سمیع-الله-3.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو کندز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/فریبا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو کندز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/04/انیتا-یا-رمزیه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]