برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  18-19 ماه می 2021  برای خبرنگاران ولایت لوگر به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

Zinat Radio

Zinat Radio

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/07/20210524شفیع-الله-افغان-زی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Paywand Radio

Paywand Radio

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/07/20210525مصطفی-صدیقی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Mahal Radio

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/07/سردار-ولی-بهیج-20210523.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Mahal Radio

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/07/20210612مجیب-الرحمن-یوسفی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Sorak Radio

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/07/ضیاالحق-احمدی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

RTA Logar

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/07/سیدآغا-حکیمی20210525.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

RTA Logar

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/07/مطیع-الله-احمدی-20210613.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]