برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  18-19 ماه می 2021  برای خبرنگاران ولایت لوگر به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است