برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  22و 23  دسمبر 2020  برای خبرنگاران ولایت سمنگان به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

تلویزیون رستم

رادیو حقیقت

رادیو باور

تلویزیون شهروند

تلویزیون شهروند

اژانس خبری باختر

رادیو ملی

رادیو سیما صلح

خبرنگار آزاد