برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  22و 23  دسمبر 2020  برای خبرنگاران ولایت سمنگان به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

تلویزیون رستم

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/محبوب-الرحمن-ساعی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو حقیقت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/شفیع-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو باور

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/شمس-الدین.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون شهروند

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/رویدا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون شهروند

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/فاضله-شیرزاد.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اژانس خبری باختر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/ویس-احمد1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو ملی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/جبار-غفاری-Samangan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو سیما صلح

خبرنگار آزاد