برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ 24 و 25  جنوری 2021  برای خبرنگاران ولایت وردک به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/جواد-شیرزی-Wardak.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/فضل-الرحیم-عابد20210216.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/یعقوب-ولسمل20210217.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/کریمه-مرادی2021010202.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/ظاهره-صادقیار-Wardak.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/02/رحمت-الله-حبیبی20210128.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]