وروسته له هغه چی اطلاعاتو ته دلاسرسی قانون توشیح شو ګمان کیده چی نور به نو خبریالان دمعلوماتو دلاس

راوړنی په موخه  دستونزو سره مخ نه شی ، خو دهری ورځی په تیریدو سره دملی یووالی حکومت دا ستونزه زیاته

شوه او خبریالان دلانورو ستونزو سره مخ شول په هغه اړیکه کی چی نی  دهیواد دمختلفو خبریالان سره درلوده؛

اطلاعاتو ته د لاسرسی ستونزه همیشه په هیواد کی داساسی ستونزو څخه شمیرل کیږی .  

دا  ستونزه زیات وخت هغهه شو ه  ملی د  هیواد د چی  امنیتشورای تصمیم  ونیو؛  کولو دخبرو چی  حق یوازی

ورکړ تهویاندانوی.  د نوراو  حکومتی  مسوولانو  چی وغوښتلڅخه وکړی خبری سره درسنیو  .  وروسته هم څهکه

امنیتدملی  شورای  او شو منکر څخه تصمیم ډولددی  خپل  اقدام یی  ترمنځ  دولتدمسوولانواو همغږګی  توجیه

کړ، خوددی تصمیم ناوړه اثرات تر اوسه پوری  خبریالانو او راپورټترانو ته سر خوږی شو.

ن د قانون ددی الزام او ژمنهددولت  موخه په تطبیقه  پابند باندی هغه پر باید کارکونکی دولت دهیواد چی دی امریو

وی .او چارواکو دنه پاملرنه قوانینو ته به ددی سبب شی چی دنظام مشروعیت به له منخه یوسی .

رسیدنه ته ستونزی دی ترڅو غواړی حخه ریس دجمهور دهیواد اداره کوونکی ملاتړ رسنیو آزادو د دافغانستاننی

ددولتی چی معلومات کوم او وی کی لاس په خبریالانو د همیشه مسوولان دولتی ترڅو ورکړی دستور اووشی

مسوولانو سره وی باید دخبریالانو سره شریک شی .

دی نه  مکلف باندی کولو رعایت په ته زمان او وخت شوی ټاکل یو اساس پر دقانون دلاسرسی ته معلوماتو خبریالان

او دولتی چارواکی باید تل د خبریالانو په لاس کی وی ، ترڅو دافغانستان خلک پوه شی چی په هیواد کی څه تیریږی .

ددهیواد اجرائیه رئیس  شامل کی اجندای په دجلسی دشورای دوزیرانو چی ستونزه دا ترڅو چی کیږی غوښتل څخه

کړی او دی ستونزی ته دپای ورکولو په موخه ؛ قانونی تصمیم ونیسی .