‌  د افغانستان اساسی قانون سره لیکه ده چی بایدهر بنسـټ دهغه رعایت کړی. دبیان آزادی او دمعلوماتو آزادی د افغانستان دخلکواساسی حق دی او هیڅ بنسټ ددولت په شمول نه شی کولای هغه نقض کړی.

دپوهنی محترم وزارت د۱۳۹۷ کال دچنګاښ پر ۲۵ په یولیک کی داسی لیکلی دی  : «لکه چی ټول پوهیږی دوزارت خانو او دولتی ادارو چاری پر یو لړاداری اصولو په رعایت اوسلسله مراتبو باندی ولاړ دی  او دټولو کارکوونکو او اداراتو دندی او مسوولیتونه دندی د لایحۀ مطابق په واضح او جلاډول دهغوی دکار دتګلاری سره سم ټاکل او ځانکړی شوی دی .پدی توګه هغه ریاست مکلف دی او دنده لری داچی خپلو کارکونکی وپوهوی  ترڅو دبی ځایه خبرو او تبلیغاتو څخه ،  پرته دمسوول یا لومړی شخص چی هغه  داداری  (رییس) دی درسنیو اونورو معلوماتو اخیستونکو مرجعو ته دمعلوماتو ورکولو څخه ډده وکړی  اوددی وزارت ورځنی کارته  اصولی او قانونی رنګ وروبخښی .»

هغه څه چی محترم دمعارف وزارت لیکی دی  او هغه یی دهیواد  ۳۴ ولایتونو دمعارف محترم  ریاستونوته په متحدالمال ډول لیږلی دی څرګنده قانون ماتونه ده  او د اساسی قانون د۳۴ مادی خلاف چی په هغه کی دبیان ازادی تضمین او تصدیق شوی  او د اساسی قانون ۵۰ ماده معلوماتو ته لاسرسی  تضمین شوی دی .

دافغانستان حکومت دقانون مجری دی  نه دهغه ماتونکی ، نو باید قانون ته احترام وشی او هغه اوهغه  نقض نه شی .

دنی دفتر  دافغانستان ازادو رسنیو ملاتړ اداره دمحتر م معارف وزارت د داسی  لیک صادرولو  څخه ددی ترڅنګ چی خپل اندیښنه ښی دپوهنی وزارت څخه غواړی ترڅو هر څه ژر دا لیک یا مکتوب باطل اعلان کړی. ترڅو  قانون، ددفترونو په سرکی وی نه قانون ماتونه .