دټولنیزو خصوصی رسنیو دفعالیت دتاسیس د طرزدمقرری داتمی مادی پر دریمه ماده کی داسی راغلی دی :”درسنیو او بنسټونو دفعالیت په ختم کی ددی مادی په دوهمه فقره کی چی داطلاعاتو او کلتور وزارت له خوا ارزول شو یاو د هغه دفعالیت جواز دحق لاامتیاز دنیمایی برخی په بدل کی ددی مقرری د اومی مادی دریمی فقری پراساس عملی کیږی “

دنیدفترد هیواد درسنیو په همکاری او مرسته سره د مالی امکاناتو دنه شتون په سبب درسنیو دجوار تمدید دطرح ځنډ داطلاعاتو او کلتور وزارت له طریقه جمهوری ریاست ته ولیږه .

دافغانستان جمهوررئیس محمد اشرف غنی، د ریاست جمهوری په ارګ کی دخبریالانو دا غوښتنه رسما ومنله او داطلاعاتو او کلتور وزیر ته یی حکم ورکړ چی ددی موضوع رسمی پړاونه پیل کړی .

د ټولنیزو خصوصی رسنیو د فعالیت او طرزالعمل اپر اساس ، دافغانستان رسنی مکلف دی چی دافغانستان ی درسنیو جوازونه تمدید او یو اندازه پیسی د حق لاامتیاز او بانکی تضمین په نامه دافغانستان دولت ته وسپاری .

 

دافغانستان رسنی دمالی ستونزو له کبله چی د دوی لمنه یی نیولی ده ،د حق الامتیازورکړه ا و بانکی تضمین په اوسنی شرایطو کی عملی نه بولی او لیک په لیږدولو سره دنی دفتر وړاندیز شوی وترڅو دافغانستان دولت اڅخه غوښتی دی چی دافغانستان رسنی د حق المتیاز او بانکی تضمین څخه معاف شی.

دنی دفتر د افغانستان دازادو رسنیو ملاتړکونکی اداره ده هغه اندیښنو او ستونزو په نظر کی نیولو سره چی دهیواد رسنی دنورو بنسټونو په مرستی په ډیرو جلسوو کی داطلاعات او کلتور وزارت څخه غوښتی دی چی پر ټولنیزو خصوصی رسنیو کی د تاسیس دفعالیت دطرزدمقرره کی تعدیلات وضع شی او درسنیو دا ستونزه دی حل کړای شی .

له هغه ځایه چی په یاد شوی مقرره کی دجوازونه معیاد پای ته رسیدلی دی او لدی لپاره چی رسنی نقدی جریمه نه شی
نو وړاندیز کیږی چی دتمدید پروسه دی تر ۶ میاشتو پوری وځنډوی ترڅو چی دا مقرره خپله قانونی پړاو بشپړ کړی.

دنی دفتر د افغانستان دجمهوری ریاست دافغانستان درسنیو ددی وړاندیز څخه چی درسنیو جوازونه دی تمدید ځنډ څخه هرکلی کوی او ددولت داکړنی دبیان دآزادی او رسنیو نه ملاتړ ګڼی .