نی دافغانستان دآزادو رسنیو دملاتړ اداره پر هغه اسنادو لاس بری پیدا کړی چی ښی لکه  دجزای دقانون په دوهم ټوک  کی چی پدی وروستیو کی دجمهوری ریاست له خوا توشیح شوی دی

دسایبری جرمونو برخه ورزیات شوی ده او امکان لری ددی اونی ترپایه پوری په رسمی جریده کی چاپ شی .

د نی دفتر وروسته  دهغه ټول مواردو  د مطالعی او مداقی نه، دی پایلی ته رسیدلی دی چی دا قانون کیدای محدود کونکی وی

د نی په باور یو شمیر واژی یا کلمات  تعریف شوی ندی، یو شمیر کیدای شی  تفسیر شی او داسی ځینی  ټکی  پدی قانون کی شته چی ډیر پیچلی دی او په لومړنی مطالعی کی بشپړ معنی نه لری.

په ټولیزه کی نی پدی باور دی چی :

  1. د قانون پدی برخه کی ، دواژو موخه او معنی وجود نه لری. دا کیدای شی دقانون اجرای کونکو ته ستونزی منځ ته راوړی ، او دبلی خوا کیدای شی عدلی او قضایی بنسټونو ته دا فرصت ورکړی ترڅو دخپل نظر پر مبنای هغه تفسیر کړی . دا تفسیر حتی کیدای شی، دښاریانو دحقونو او هم دبیان آزادی او معلوماتو ته دلاسرسی برخلاف وی. د مثال په توګه په ۸۷۷ ماده کی  د ” دمخابراتی  الکترونکی او معلوماتی تکنولوژی ممنوعه تجهیزات  ” په نامه یاد یږی  دا کلمات یا واژی  او عبارات‌ تعریف شوی ندی. “

۲ – ۸۸۳ماده هم دابهامو څخه خالی ندی. لکه : غولول، دګټی لاس ته راوړل او داسی نور. پداسی حال کی چی دکمپیوټر نه ګټه اخیستنه معمولا دګټی  په موخه ده. دبلی خوا په اداراتو کی  معمولا دآی تی متخصص  کسان نظروځینی ملحوظاتو او اداری پالیسی پرته ، ځینی وختونه دکمپیوټر او لپتاپ  دکاروړونکو په کارکی ځینی تصرفات تر سره کوی. پدی ترتیب اوددی مادی پر مبنای ټول د آی تی متخصصین مجرم پیژندل شوی دی . ددی مادی پنځمه  ماده چی ویل کیږی دمعلوماتو څخه ګټه اخیستنه اویا  دنورو دکمپیوټری  څخه معلومات لاس ته راوړل جرم دی.

۳- ۸۸۸ماده وایی: کوم شخص چی په  غیرقانونی ډول نسبت و سیستم ته، سری پروګرامونو او معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی ، د ملی جنایت مرتکب پیژندل کیږی . اصولا هر کمپیوتر او مخابراتی هوښیاروسایل یو لړ سری مطالب د خاوندانو سره وی . څه ډول دملی خیانت ټاپه پر هغه وهل کیږی .دا ماده پرته له کوم توپیر نه پردولتی کمپیوترونو اویا هم  شخصی په عام ډول ملی خیانت پرهر هغه شخص چی سری محتویاتو باندی لاسرسی پیدا کوی ، حکم کړی دی که هم په  (۲) فقره کی سری اطلاعات تعریف کړی دی چی عبارت دی دهغه  اسرارو چی په ملی حاکمیت ، ارضی تمامیت یا ملی امنیت. خو ستونزه پدی ماده کی  پردولتی او شخصی کمپیوټرونو د توپیر پر سر ده  .

  1. مادهء ۸۸۹ کلمهء دولت را عام ذکر کرده و میگوید: شخصی که به نمایندگی از دولت یا گروهء سازمان یافته غیر دولتی حملات سایبری را راه  می‌اندازد، مجازات میگردد. کدام دولت؟ باید گفته میشد: به نمایندگی از دولت بیرونی. ویا به تحریک دولت بیرونی و گروهء غیردولتی.
  2. مادهء ۸۹۱ در فقرهء ۱میگوید: شخصی که بوسیلهء سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیراخلاقی یاغیراسلامی‌را تولید، ارسال …. به حبس قصیر محکوم می‌شود. بعد در فقرهء دوم این ماده موضوعات غیراخلاقی تعریف شده اما موضوعات غیراسلامی‌تعریف نشده است. حالا پرسش به‌میان میایدکه چه چیز اسلامی‌وچه چیز غیر اسلامی‌است؟
  3. مادهء ۸۹۲ نشر فلم یا صوت یا تصویر خصوصی دیگران را بدون رضایت ایشان جرم پنداشته است. در این‌صورت مستند سازی جنایات اکثر تبهکاران و جانیان و نشر برنامه‌های تحقیقی برمبنای این قانون جرم پنداشته می‌شود وایشان مصونیت می‌یابند.
  4. مادهء ۸۹۴ به تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی یاسمتی پردخته و به گونهء مبهم عاملین آنرا مجرم پنداشته است. حالا چه چیزی را میتوان تعصب لسانی، دینی، یا سمتی عنوان کرد، درینجا هیچ ذکری بعمل نیامده است. بر مبنای مادهء ۹۰۲ دولت می‌تواند هر نهاد، موسسه و رسانه را زیر نام ناقض این قانون به بهانهء تعصبات لسانی یا سمتی و قومی‌از یکسال تا پنج سال به حالت تعلیق درآورد. همچنان درین ماده به صراحت گفته که دولت درصورت ارتکاب یکی از اعمال خلاف این قانون دو شخص را مجازات می‌کند. هم شخص حقیقی را وهم شخص حکمی‌را. درحالیکه جرم یک عمل شخصی است.
  5. مادهء ۹۰۳ تحت عنوان معافیت از تعقیب عدلی جرایم سایبری، انتقاد افراد را با رعایت احکام قانون رسانه‌های همگانی ازتعقیب عدلی معاف پنداشته اما این ماده نمیتواند دربرابر ماده‌های چند پهلوی سابق الذکر ایستادگی کند.