دافغانستاندولت دټولو رسنیو څخه غوښتی دی چی وروسته لدی په خپل رپوټونو اوهم مطبوعاتی خپرونوکی، وهغه شمیر امنیتی ځواکونو ته چی دویره اچونکو له خوا وژل کیږی د شهید کلمه استعمال کړی.

پرته له شکه دافغانستان ددولت دا کړنه دملی اردو پر سرتیرو او نورو امنیتی ځواکونو پر روحیی باندی مثبته اغیزه لری ځکه چی ددی کلمی استعمال مخکی له هر څه هغه سرتیری او مبارزین چی خپل خواږه ځانونه له لاسه ورکویډیر زیات اهمیت لری او دوی ته دا عقیده ورکوی چی دهغوی زحمتونه دهیواد دخپلواکی څخه ددفاع او امنیت په خاطر بی ارزښته نه دی . بلکه اخروی لوی اجر تر څنګ دنیوی اجر به هم ورنصیب شی . او دولت، خلک او رسنۍ وروسته له هغه چی دوی دوطن د ساتلو په موخه دشهادت جام وڅګی ددوی څخه په ډیر عزت او شان او شوکت یادونه کیږی .

خو هغه څه چی موږ تهمهم دی هغه داچی دافغانستان دولت باید پدی اړه دخصوصی رسنیو اوخبریالانو مصؤنیت او امنیت هم په نظر کی ونیسی او اجازه ورنکړی چی ددولت مخالفین خبریالان ددی ډول ا ادبیاتو څخه دګټی اخیستنی په موخه خپل موخه او هدف وګرزوی او خبریالان پدی خاطر قربانی شی .