دداعش ترهګری ډلی یوه رادیویی د FM دستګاه دخلافت دآواز تر نامه لاندی دافغانستان په شرق کی په کارپیل کړی او دجلال آباد او ښاوخواسیمو کی اوریدل کیږی او دافغانستان ددولت او خلکو پر ضد په پراخ تبلیغاتو لاس پوری کړی دی.

دنی دفتر چی دآزادو رسنیو ملاتړ اداره ده دداسی رسنیو جوړول چی دترهګریز و او دوحشت او نفرت په موخی ترینه ګټه واخسیتل شی ، د هیواد دنافذه قوانینو پرخلاف بولی او دافغانستان دحکومت څخه غواړی چی ترڅو دهغه ټولو تخنیکی او استخباراتی امکاناتو څخه چی لری؛ ددی ډول غیرقانونی رسنیو مخه دی ونیسی .

دنی ددفتر عمومی رئیسعبدالمجیب خلوتگر،دخلافت د آواز درادیو دجوړونی په اړه وویل: “دافغانستان حکومت مکلف دی تر څو قوانین په ټینګه سره تطبیق کړی او دخلافت داواز رادیو چی دداعش له خوا په غیرقانونی ډول سره جوړه شوی ده او دخلکو تر منځ د نفرت اوکرکی خپرولو په موخه د هغه څخه ګټه واخیستل شی باید ډیر ژر دهغه دنشراتو مخنیوی وشی .”

د رادیو او نورو رسنیزو ابزارو جوړول دویره اچوونکو او د بشریت ددښمنانو له خوا یوه سخته ضربه ده دبیان پر آزادی باندی او دخلکو اعتبار ددولت په وړاندی کموالی مومی .

د نی دفتر یو ځل بیا دافغانستان ددولت څخه غواړی چی پداسی حساسو مواردو کی دی او اجازه نه ورکوی چی ترهګری ډلی د رسنیو د خلاصی او اّزادی فضای څخه ترهګرو ډلو ته دځوانانو په جلب او جذب او دخلکو اودافغانستان ددولت پرضد منفی تبلیغات کوی.دی مهمی مساله ته نه پاملرنه دیوی خوا ددولت حاکمیت تر پوښتنی لاندی راولی او دبل پلوه دهیواد وګړو تر منځ کرکه پیدا کوی.