لدی چی دافغانستان خبریالان داخلاقی موازینو اړوند دیو خبریالی د واحد سند څخه محروم دی اوداسی یو واحد سند نه درلودلو له کبله خبریالان د ستونزو سره مخ دی اودځینوخبریالانو د ستونزو سبب هم همدی کبله دی .

دافغانستان د نی دفتر دنورو دفترو او بنسټونولکه دخبریالانو ټولنیزاتحادیو په مرستی او همکاری سره دی ټکی ته په پاملرنی سره چی دخبریالی اخلاقی موازینو درلودلو په موخه پدی هڅه کی دی چی د رسنیو لپاره چی کوم اخلاقی موازینو خامهله مخکی جوړه شوی هغه د هیواد د ټولو خبریالانو سره شریکه کړی تر څو دخبریالانو نظریات او وړاندیزونه په هغه کی درج شی .

لدی مخکی دنی دفتر داخلاقی موازینو سند په دوو کنفرانسونو کی دمزارشریف او هرات ولایت کی دشمال او شمال شرق او شمال لویدیځ دخبریالانو سره شریک کړی او دهغوی نظریات ددی سند سره یوځای شوی دی .

په نظر کی ده چی همداسی ورته غونډی پهقندهار، خوست، جلال آباد او کابل کی هم په لاره واچول شی او د هیواد سویل ،سویل لودیځ ، سویل ختیځ ،ختیځ او مرکز نظریات او وړاندیزونه هم را ټول شی او په پای کی به یوه کنفرانس چی په کابل کی جوړیږی دهیواد ټول خبریالانو ته بلنه ورکول کیږی او دافغانستان دخبریالانو داخلاقی موازینو سند دټولو خبریالانو په خوښه تصویب شی .

دنی دفتر یو ورته کنفرانس په قندهار، خوست، جلال آباد او کابل کی جوړ وی او دنی دفتر پدی وسیله د ټولو خبریالانو څخه غواړی چی داخلاقی موازینو دسند د بشپړکیدو په موخه خپل نظرونه د نی ددفتر سره شریک کړی او پدی ملی پروسه کی برخه واخلی .

هغه ګران خبریالان چی غواړی خپل نظر د اخلاقی موازینو سند سره شریک کړی ، ددی نسخی مخکی لینه یا خامه د نی ددفتر دویبپاڼی څخه ترلاسه کړی .او هغه دنی ددی پتی څخه لاس ته راوړی شی .

http://nai.org.af/dr/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85/