دنی دفتر چی په افغانستان کی دآزادو رسنیو ملاتړکوونکی اداره ده د رسنیو دشکایتونو او سرغړونو دناقانونه کمیسیون لغو کولو څخه هرکلی کوی او دا یو ښه کړنه دټولنیزو رسنیو دقانون د اجرای په موخه بولی.

درسنیزو سرغړونو د ارزونی نا قانونه کمیسیون چی د۱۳۸۴ کال په ټولنیزو رسنیو کی وړاندوینه شوی وی او وررسته له هغه چی په ۱۳۸۸ کال دټولنیزو رسنیو قانون تنفیذ د خاص دلایلو پر بنا د ریاست جمهوری دیوه عادی حکم پر اساس ابقا شو او تر نن ورځی پوری چی په ټولنیزو رسنیو کی په نظر کی نیول شو جوړ نه شو .

که څه هم د رسنیزو بنسټونو ملاتړو، څو ځلی د پخوانی وزیرانو څخه ددی غیرقانونی کمیسیون دمنځه تلو غوښتونکی وه ؛ خو دوی نه یوازی دخبریالانو آواز ، رسنیو او بنستونو چی د رسنیو حامیان وه غوږ نه نیاوه ؛ بلکه هڅه یی کول ترڅو هغه ته قانونی صبغه ورکړی.

د نړیوالو معیارونو پر اساس؛ د رسنیو څخه دڅارنی بنسټونه باید د ددولت نفوذ څخه بهر وی.او متخصص، خپلواک او نیک شهرت لرونکی اشخاص په هغه غړیتوب لری .

دنی دفتر داطلاعاتو او کلتور وزارت څخه غواړی چی ددی کمیسیون په بی اعتبارکولو سره ، ټول پخوانی کړنی او اجرات هم بی اعتباره کړی .او هغه دوسیی چی ددی کمیسیون له خوا عدلی او قضایی بنسټونو ته لیږدول شوی دی هم وساتل شی .

دبل پلوه هر څه ژر دټولنیزو رسنیو کمیسیون د قانون مطابق جوړ شی ترڅو ددی قانون پرمخ خنډونه دمنځه لاړ شی