دیوی سروی پایلی چی دنی ددفتر له خوا  په څلور زونونو کی  په شمول  (قندهار، هرات، بلخ او ننگرهار) کی تر سره شوی دی داسی ښیی چی ۵۶ په سلو کی  خبریالان چی دتاوتریخوالی سره مخ شوی دی، نه غواړی چی دوسیی یی حکومت وڅیړی لدی مینځه ۴۴ نور بیا دحکومت له خوا د دوسیو دڅیړلو غوښتونکی دی  .

ددی سروی څخه داسی معلومیږی چی مختلفو عوامل لکه : ویره ددی څخه چی د قضایاو په څارلو سره لا نور هم دسختی سره مخ شی او یا کافی وخت ددوسیو دڅیړلو په موخه ونه لری . اوپه  عدلی او قضایی  اداراتو کی د دوسیو دڅیړلو څخه ډده وکړی .

۶۰ په سلو کی خبریالان نه غواړی چی دوسیی یی په دولتی اداراتو کی وارزول شی اوددی سبب یی ویره د پورته ستونزو څخه څرګندوی. د هر لسو خبریالانو چی د تاوتریخوالی سره مخ دی ، د هغه څلور تنه پدی سبب چی هغوی ته سرخوږی پیدا نشی د قضایاو د څیړلو څخه په عدلی او قضایی څانګو کی ډده کوی .

۲۴ په سلو کی نور خبریالان په  دی دلیل چی کافی وخت نه لری دخپل دوسیو دڅیړلو څخه په دولتی څانګو کی  ډډه کوی

۶ په سلوکی نور خبریالان بیا پدی خاطر چی کورنی یی دهغوی څخه غوښتی و ددوسیی د څارلو څخه ډده کوی.  ۶ په سلوکی بیا هغه ادارات چی په هغه کی کار کوی ددی کار خنډ ګرځی او ۶ په سلو کی نور بیا خپل دقضایاو دنه څیړلو سبب پر عدلی اوقضایی څانګو بی باوری څرګندوی .

پدی سروی کی ۲۳۱ خبریالان په پنځه مرکزی زونونو کی لکه؛ ختیځ ، لویدیځ، شمال او سهیل کی ګډون کړی دی  چی  لدی شمیره څخه۱۷۷  خبریالانو ویلی دی  چی دکار په جریان کی دتاوتریخوالی سره مخ شوی دی .

دنی دفتر چی د افغانستان دازادو رسنیو ملاتړ دی دافغانستان د اسلامی‌ دولت څخه غواړی چی خبریالانو  او ددی هیواد رسنیزو ټولنو ته اطمینان ورکړی چی دخبریالانو پر وړاندی دتاوتریخوالی دوسیی په کلکه وڅیړل شی او ددی دوسیو دڅیړلو پرمهال به دوی او یاهم کورنۍ به یی دهیڅ ډول سرخوږی سره مخ نشی او دستونزو سره به مخ نشی

دنی دفتر نی دهیواد درسنیو څخه  داهم غواړی چی دخبریالانو پر وړاندی ددوسیو پرڅیړلو دخپلو کارکونکو سره مرسته وکړی او هغه همکاران چی یی د تاوتریخوالی سره مخ دی ، ددوسیو پر څارلوباندی خنډ نه شی.