نی په افغانستان کی د خپلواکو رسنیو ملاتړ اداره، له رسنیو، خبریالانو او هغو کارپوهانو چی په رسنیو کی خبری کوی، غواړی چی د هیوادوالی حقوقو پر اصولو او د ژورنالیزم د اخلاقی موازینو او اصولو پر بنست فعالیت وکړی او پری نږدی چی د عامه ذهنونو مغشوش او عدلی او قضایی ارګانونو پر رسنیو باندی بریدونه تر سره کړی.
ښاغلی جنرال عبدالواحد طاقت، د ژوندون تلویزیون په یوه ګردی میز کښی د افغانستان غیر پښتنو قومونو ته سپکی اوسپوری وویل، او دغه هیواد یوازی د یوی قوم و باله او نورو قومونو ته بیګانه او اجنبی خطاب کړه. د طاقت، دغی خبرې د نورو قومونو د شدیدو غبرګونونو سبب وګرځید چې پراخی لاریونونو ته لمن وواهه.
نی په دی باور دی چې د بیان آزادی حق، مطلق ندی او د قانونی شرایطو باندی محدودیت لری. هر هغه ویناوی او نظر چی له هغی څخه نورو خلکو ته د توهین او ښکنځل بدبوی راشی او د افغانستان د خلکو د افتراق او جدایی توب رامنځ ته شی، د بیان د آزادی د اصولو په خلاف کی دی. رسنی باید د ملی وحدت نماد او نښه وی او د دموکراسی او د بشر حقوقو د ترویج لپاره هلی ځلی وکړی.
د ویلو وړ دی چی د رسنیو اوسنی وضعیت د مستقل، نظارتی او مسلکی کمیسیون نشتوالی معلول دی چی د افغانستان د رسنیو ټولڼی هرج او مرج خواته بیولی دی. متاسفانه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلومو او واضحو دلایلو په اساس نغواړی چی د رسنیو د کمیسیون د قانون پر بنسټ جوړ شی. د غیر قانونی کمیسیون ( د رسنیو د سرغلونی او شکایاتو کمیسیون) چی د رسنیو د قانون له مخی غیر قانونی او تول فیصلې د اعتبار وړ ندی د دی سبب ګرځی چې ځینی رسنی ځان د نظارتی خلا احساس کړی او کله کله په غیر قانونی کارونو پیل کړیږ.
که څه د جنرال طاقتُ خبری د تامل وړی دی چې باید پخپله د قانونی او عدلی مراجعو پر وړاندی ځواب ووایی، خو د داسی خبری او غیر مسولانه نظرونه تداوم، د نفرت او د تاوتریخوالې تبلیغ او غیر قانونی بندی کول په افغانستان کې د بیان آزادی راتلونکی او مستقبل ستونځی سره مخامخ کوی. د بیان آزادی چیرته چی د قانون حاکمیت وی وده او پراختیا ومومی. ویره لرو چی په افغانستان کښی د انتخاباتو په رانږدی کیدو سره سم د رسنیو بندول او خبریالانو بندی کول لړی به پیل نشی که چیرې داسی وشی نو د رسنیو او د بیان د آزادی لس کلن لاس ته راولنی به دیر ځیان من شی.
دفتر نی یک بار دیگر از پارلمان کشور می خواهد، بخاطر جلوگیری از تداوم بازداشت خلاف مجرای قانون رسانه ها و کشانیده شدن جامعه رسانه یی به سوی هرج و مرج، حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ را وادار نماید که کمیسیون رسانه های همگانی را مطابق قانون، ایجاد نماید. در غیرآن قربانی اصلی اعمال غیرقانونی از هر جناحی که باشد، آزادی بیان خواهد بود.
نی دفتر یو ځل بیا د افغانستان له پارلمان څخه غواړی چی د غیر قانونی بندی کول او رسنیو د هرج او مرج خواته کشول لړی د مخنیوی لپاره حکومت او په ځانګلی توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دی اړ کړی چی د رسنیو کمیسیون د رسنیو د قانون په اساس ژر تر ژر جوړ کړی، که نه بیا اصلی قربانی د دغو غیر قانونی فعالیتونو چی له هری خوا څخه تر سره شی، د بیان آزادی به قربانی وی .