د رسنیو څارونکی په هر ۱۵ ورځو کې یوه راډیویی خبرونه تولید او د سلام وطندار له لارې، چې یوه ملی راډیویی شبکه ده، یې خپروی. دغه خپرونه په ټول هیواد کې د څه د پاسه ۳۰ راډیو ګانو له څپو څخه خبریږی.

د رادیو پروګرامونه ۲۰۲۱
د رادیو پروګرامونه ۲۰۲۰
د رادیو پروګرامونه ۲۰۱۹
د رادیو پروګرامونه ۲۰۱۸
د رادیو پروګرامونه ۲۰۱۷
د رادیو پروګرامونه ۲۰۱۶
د رادیو پروګرامونه ۲۰۱۵