د رسنیو څارونکی په هر ۱۵ ورځو کې یوه راډیویی خبرونه تولید او د سلام وطندار له لارې، چې یوه ملی راډیویی شبکه ده، یې خپروی. دغه خپرونه په ټول هیواد کې د څه د پاسه ۳۰ راډیو ګانو له څپو څخه خبریږی.

Radio Media Watch Report 2018

Radio Media Watch Report 2017

Radio Media Watch Report 2016

Radio Media Watch Report 2015

د راډیو د څار د رسنیو څار 2018

Radio Media Watch Report 2018

د راډیو د څار د رسنیو څار 2017

Radio Media Watch Report 2017

د راډیو د څار د رسنیو څار 2016

Radio Media Watch Report 2016

د راډیو د څار د رسنیو څار 2015

Radio Media Watch Report 2015