د رسنیو د ټولیز قانون د ۴۳ مادی مطابق د رسنیو د تخطی او تیر وتنی د دوسیو لومړی صلاحیت د رسنیو د تیروتنو کمیسیون ته ورکړل شوی دی که چیرته کوم شکایت یو اداری او یا لویی څارنوالی ته کیږی، د رسنیو د قانون مطابق باید دغه دوسیه د رسنیو د تیروتنو کمیسیون ته ورکړل شی.

په دی ورستیو کی د یوی رسنی څخه یو شکایت د افغانستان لویی څارنوالی ته شوی دی چی نی په افغانستان کی د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د نوموړی دوسیی څیړل د لویی څارنوالی له لوری د رسنیو د قانون مخالف بولی او د نوموړی دوسیی د څیړلو د یوی قانونی مجاری له لاری شول. د نی اداری یو مکتوب لوی څارنوالی او کاپی یی جمهوری ریاست او د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیژلی دی چی نموړی قضیه باید د رسینو د تیروتنو په کمیسیون کی و څیړل شی، چی خوشبختانه لویی څارنوالی دغه دوسیه هغی کمیسیون ته چی د رسنیو په قانون کی له هغی یادونه شوی ور لیژلی دی او دغه دوسیه د قانونی لاری څیړل کیژی. همدا ډول د جمهوری ریاست په همکاری لوی څارنوالی خپلو ټولو مربوطه ادارو ته هدایت ورکړی چی له دی وروسته د رسنیو ټولی دوسیی باید له قانونی لاری و څیړل شی.

د نی په افغانستان کی د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره په ټولنه کی د قانون د حاکمیت غوښتونکی دی په څانګړی توګه د رسنیو په برخه کی که رسنی کومه تیروتنه کوی باید د قانونی لاری د رسینو د تیروتنو د کمیسیون له لاری د قانون د حکمونو مطابق او د نورو ټولو قوانینو په پام کی نیولو سره په پام کی و نیول شی.

د رسنیو ټولیز قانون په ۴۳ ماده کی په صراحت سره راغلی که چیرته کومه رسنی تیروتنه کوی، د رسنیو د تیر وتنو کمیسیون باید د متضرر شکایت ته رسیدنه و کړی او که چیرته نموړی موضوع جرم وی نو باید عدلی ادارو ته یی و لیژی.