نی په منظم ډول خپل میاشتني رپوټ نشر کوي. درسنیود عدالت غوښتني رپوټ په دری،پښتواو انګریزي ژبو د ۳۰۰۰ زیاتو ورڅپانه لیکوونکو او رسنیزو سازمانونه ته په ټوله نړي کي ویشل کیږي.د رسنیو دعدالت غوښتني  رپوتونه  په افغانستان کي در سینو په وړاندي ټول ګواښونه اوخنډونه برجسته کوي.

د رسنیود عدالت غوښتني میاشتڼي رپوتونه کولای دانلود کړي.

د رسنیو دعدالت غوښتني کلني رپورټونه

کال ۱۴۰۰

کال ۱۴۰۰

کال ۱۳۹۹

کال ۱۳۹۹

کال ۱۳۹۸

کال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۸۹