عبدالصبور روفی چی دنی انستیتوت دفارغانو څخه دی اوس مهال د اریانا تلویزون کی د تکړه ویاند او خبریال په صفت کار کوی دنی رادیو سره په یوه مرکه کی وویل : داچی زه مخکی لدی چی په انستیتوت کی شامل شم د خبریال په صفت کار کاوه خو هغه څه چی ما د نی په رسنیز انستیتوت کی زده کړل هغه زما دخبریالی دژوند په ډګر کی ډیر زیات اهمیت درلوده، او زه دخپل دبریالیتوب برخه په نی دزده کړی له امله ګڼم .