د اطلاعاتو غوښتنی فورم

د خبریالانو د پاره کرنلاره

اساسنامه محکمه بین المللی عدالت

مقرره طرز تاسیس رسانه های خصوصی

کود جزای افغانستان

کنواسیون حقوق مدنی و سیاسی

اساسنامه محکمه جزای بین الملل

اصول ژوهانسبورگ

اعلامیه جهانی حقوق بشر

قانون اساسی افغانستان

قانون انتخابات

قانون حمایت از حقوق مؤلف،مصنف... کاپی رایت

قانون دسترسی به اطلاعات

قانون رسانه های همگانی